Promocja! Dla wszystkich produktw - tylko do 31.10.2019 - rabaty do 10%. DZIAANIE na zakup 3 grzejnikw - 5%!

Promocja!

Termoplaza STP-700

3,295.00UAH грн 2,995.00UAH грн

Kategoria:

Na stanie

Энергосберегающий Электрический Обогреватель Termoplaza

700 Zużycie energii na godzinę

20 m 2 obszar grzewczy

10 kg Masa grzejnika

7,28 UAH średnio na dzień

Wszystkie funkcje

Szczegółowe specyfikacje Termoplaza STP-700


Rodzaj ogrzewania: podczerwień i konwekcja
Kolor: czarny, biały
Zużycie energii: 0,675-0,700kW (3,2А)
Temperatura nagrzewania: 80-85 С
obszar grzewczy: do 20 m.kw.
Temperatura w pomieszczeniu: 24°С
Koszty energii elektrycznej: 0,24 € / dzień
Element grzejny: produkcja Niemcy
Wymiary: 1130х560х40mm
Waga: 10 kg
Montaże: Ściana i podłoga (nogi w zestawie)
Zaawansowane: wbudowany termostat, regulacja temperatury powietrza, regulacja temperatury ogrzewania, 50% mocy, tygodniowe programowanie pracy, ochrona przed przegrzaniem przy zaniku zasilania, ochrona dziecka
Żywotność: 25-30 lat
Gwarancja: 10 lat na element grzejny i 36 miesięcy na pełną gwarancję na pozostałe elementy

929 PLN845 PLN

Kup za 1 kliknięcie

Zapłać online

Customers' review

5 stars 0 0 %
4 stars 0 0 %
3 stars 0 0 %
2 stars 0 0 %
1 star 0 0 %

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Termoplaza STP-700”

Instalacja urzdze elektrycznych (kocio elektryczny) obejmuje kompilacj duej liczby umw i koordynacj zlecenia na zaprojektowanie zewntrznego schematu zasilania. Jednoczenie naley przestrzega wszystkich zasad, niezalenie od tego, czy klient wymaga zwikszenia dopuszczalnej przepustowoci instalacji, czy nie.         
        Bezpieczna praca i minimalne obcienie sieci elektrycznej pozwala zainstalowa panel w dowolnym mieszkaniu lub domu prywatnym. Podczy grzejnik si nie bdzie trudne, zestaw jest wyposaony w nogi i uchwyty cienne.         
        Panele grzewcze Termoplaza NIE WYMAGA zapaty za pozwolenia na instalacj. Aby z nich korzysta, NIE WOLNO tworzy projektu ani postpowa zgodnie z dokumentami, ktre reguluj lokalizacje i zasady instalacji.         
        Przed podczeniem paneli NIE POTRZEBUJESZ dziaa.         
        Aby podczy panele TermoPlaza, wystarczy woy wtyczk do gniazda.

Przypomnij sobie, jak czsto miae problemy z powodu przecienia instalacji elektrycznej przy jednoczenie dziaajcej chodziarce, telewizorze, czajniku elektrycznym lub grzejniku? Jak czsto musiae wybiera pomidzy ogrzewaniem pokoju lub wczaniem pralki?         
        Mwic o przecieniu, warto zauway, e prowadzi to nie tylko do drobnych usterek, takich jak miganie wiata, awarie w dziaaniu urzdze elektrycznych. Z powodu przecienia sieci przewody i kable s ogrzewane, co moe doprowadzi do poaru.         
        Minimalne zuycie paneli elektrycznych TermoPlaza absolutnie nie aduje sieci energetycznej i nie stawia specjalnych wymaga dotyczcych okablowania, a minimalne spadki napicia w aden sposb nie wpyn na dziaanie paneli. Dla porwnania, najpotniejszy panel TermoPlaza zuywa tylko 0.700kWt, standardowy elektryczny czajnik domowy - 2kWt

Nie musisz kupowa dodatkowych kilowatw w oblenergo. Na przykad szacunkowe zuycie energii w jednopokojowym mieszkaniu - 7 kW, dwa, trzy pomieszczenia - 10-12 kW. W ramach do 16 kW, prywatny dom do 200 m2. m, maa przydrona kawiarnia lub sklep. Zwikszenie zainstalowanej lub dopuszczonej mocy powyej wartoci, uruchomienie nowych instalacji elektrycznych wymaga zatwierdzenia i zakupu dodatkowych kilowatw w Oblenergo.         
        Tak wic, zgodnie z dekretem NKREC, w 2017 r. Stawka opaty za standardowe poczenie wzrosa 1,5 razy w porwnaniu do ubiegego roku, a dzi jest to, w zalenoci od potgi regionalnej, dla miasta - od 1,02 tys. Do 3,4 tys. UAH za kW (bez VAT), dla wsi - od 1,08 tys. Do 2,47 tys. Hrywien za kW.         
        Dziki panelom elektrycznym TermoPlaza, nie bdziesz musia kupowa kilowatw i paci po zawyonej taryfie, poniewa zuycie paneli rednio wynosi poow zuycia urzdze gospodarstwa domowego.

Zgodnie z paragrafem 1.4 Taryf dla energii elektrycznej, ktry wydawany jest ludnoci mieszkajcej w domach mieszkalnych, mieszkania wyposaone w wymagany porzdek z elektrycznymi urzdzeniami grzewczymi (w tym na obszarach wiejskich). Co miesic, gdy taryfa na ogrzewanie elektryczne dziaa, otrzymasz 3000 kW przy 0,9 UAH / kW. Taryfa trwa od 1 padziernika do 30 kwietnia, czyli 7 miesicy. T taryf mona podczy dopiero po zakupie sprztu.

W cigu 5 minut skontaktujemy si z Tob
Meneder dla szczegw!

The installation of electrical equipment (electric boiler) involves the compilation of a large number of contracts and the coordination of the assignment for the design of an external power supply scheme. At the same time, it is necessary to follow all the rules, regardless of whether the customer requires an increase in the permissible capacity for the installation or not.         
        Safe work and minimal load on the electrical network allow you to install the panel in any apartment or private house. Connect the heater yourself will not be difficult, the set comes with legs and wall mounts.         
        Heating panels Termoplaza DOES NOT REQUIRE payment for installation permits. To use them, you DO NOT need to make a project or follow the documents that regulate the locations and installation rules.         
        Before connecting the panels, you DO NOT NEED to be allowed to operate.         
        To connect the TermoPlaza panels, you just need to insert the plug into the socket.

Recollect, how often you had problems because of an overload of an electric system at simultaneously working refrigerator, the TV, an electric kettle or the heater? How often did you have to choose between warming up a room or turning on a washing machine?         
        Speaking about the overload, it is worth noting that it leads not only to minor malfunctions, such as, blinking of light, failures in the operation of electrical appliances. Due to network overload, the wires and cables are heated, which can lead to a fire.         
        Minimum consumption of electric panels TermoPlaza absolutely does not load the power grid and does not set special requirements for wiring, and minimal voltage drops will not affect the operation of the panels in any way. For comparison, the most powerful panel TermoPlaza consumes only 0.700kWt, a standard household electric kettle - 2kWt

You do not need to buy additional kilowatts in oblenergo. For example, the estimated power consumption of a one-room apartment - 7 kW, two-, three-room - 10-12 kW. Within the framework of up to 16 kW, a private house up to 200 sq. M. m, a small roadside cafe or shop. The increase in the installed or authorized capacity above the values, the commissioning of new electrical installations requires the approval and purchase of additional kilowatts in Oblenergo.         
        So, according to the decree of the NKREC, in 2017, the rate of payment for standard connection increased 1.5 times compared to last year and today it is, depending on the regional power, for the city - from 1.02 thousand to 3.4 thousand. UAH per kW (excluding VAT), for villages - from 1.08 thousand to 2.47 thousand UAH per kW.         
        With TermoPlaza's electrical panels, you will not have to buy kilowatts and pay at an inflated tariff, because the consumption of panels, on average, is half the consumption of household appliances.

According to paragraph 1.4 of the Electricity Tariffs, which is issued to the population that lives in residential houses, apartments equipped in the required order with electric heating devices (including in rural areas). Every month, when the tariff for electric heating operates, you will receive 3000 kW at 0.9 UAH / kW. The tariff runs from October 1 to April 30, namely 7 months. This tariff can only be connected after the purchase of equipment.

Within 5 minutes you will be contacted
manager for details!

0

Your Cart